جوابدهی آنلاین
هماتولوژی و انعقادی
Armin Pathobiology Laboratory

هماتولوژی و انعقادیانجام کلیه آزمایشات مربوط به سلول‌های خونی شامل شمارش سلول‌ها، پلاکت‌ها، تست‌های تخصصی خون شناسی و همچنین تست‌های روتین و تخصصی سیستم انعقاد خون و اندازه‌گیری فاکتورهای انعقادی با استفاده از تجهیزات مدرن و در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌گردد. همچنین با استفاده از روش فلوسایتومتری تشخیص بیماری‌ها به خصوص بدخیمی‌های خونی و انواع سرطان و ارزیابی درمان بدخیمی‌ها انجام می‌گیرد.