جوابدهی آنلاین
ایمونولوژی
Armin Pathobiology Laboratory

ایمونولوژیانجام کلیه تست‌های مربوط به بیماری‌های خود ایمنی به روش IF، تست‌های تخصصی روماتولوژی و بیماری‌های گوارش، انجام تست‌های تشخیصیHLA ، الکتروفورز خون و پروتئین‌های سرم و ادرار و اندازه‌گیری سطح داروها در سریع‌ترین زمان در این بخش صورت می‌گیرد.